Verkehrkundekurs ab CHF 170.-.

Nothelferkurs ab CHF 90.-

Motorrad - Grundkurs ab CHF 300.- (1+2Teil)