Verkehrkundekurs ab CHF 180.-.

Nothelferkurs ab CHF 90.-

Motorrad - Grundkurs ab CHF 320.- (1+2Teil)